กายภาพบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากายภาพบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Physical Therapy

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Physical Therapy)
อักษรย่อภาษาไทย : วท.บ. (กายภาพบำบัด)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Physical Therapy)

Follow US

จุดเด่นของหลักสูตร

อาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 19 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 2 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 42 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพ จำนวน 65 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (Update)
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา 1.ค่าหน่วยกิต 2.ค่าบำรุงการศึกษา 3.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • ชั้นปีที่ 1 99,600.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 2 92,500.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 3 90,300.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 4 74,450.00 บาท
 • ยอดรวม 356,850.00 บาท

คณะอื่นๆ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • International Program
  Bachelor of Nursing Science Program
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
  Bachelor of Science Program in Physical Therapy
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
  Bachelor of Science Program in Innovation in
  Food Technology and Nutrition
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  การกีฬาและการออกกำลังกาย
  Bachelor of Science Program in Sports Science
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม-
  ชีวการแพทย์
  Bachelor of Engineering Program in
  Biomedical Engineering
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
  Bachelor of Science Program in Graphic and Multimedia Design
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ
  Bachelor of Business Administration Program in Health Service Management
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
  Bachelor of Business Administration Program in Trading Innovation Management
 • International Program
  Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Management
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • Master of Education Program in Educational Administration
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
  Doctor of Philosophy in Public and Private Management
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
  Doctor of Philosophy in Nursing Management

อาจารย์ ดร.สหฉัตร เอื้อหยิ่งศักดิ์

วุฒิการศึกษา

 1. ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยพะเยา