กายภาพบำบัด

สาขาวิชากายภาพบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Physical Therapy

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Physical Therapy)
อักษรย่อภาษาไทย : วท.บ. (กายภาพบำบัด)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Physical Therapy)

Previous slide
Next slide

จุดเด่นของหลักสูตร

อาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 19 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 2 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 42 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพ จำนวน 65 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (Update)
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา
 • 1.ค่าหน่วยกิต
 • 2.ค่าบำรุงการศึกษา
 • 3.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • ชั้นปีที่ 1 → 99,600.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 2 → 92,500.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 3 → 90,300.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 4 → 74,450.00 บาท
 • ยอดรวม 356,850.00 บาท
ปีการศึกษา 2562

การรับรองหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะอื่นๆ