กายภาพบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากายภาพบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Physical Therapy

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Physical Therapy)
อักษรย่อภาษาไทย : วท.บ. (กายภาพบำบัด)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Physical Therapy)

Follow US

จุดเด่นของหลักสูตร

อาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 19 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 2 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 42 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพ จำนวน 65 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (Update)
  • ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา 1.ค่าหน่วยกิต 2.ค่าบำรุงการศึกษา 3.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  • ชั้นปีที่ 1 99,600.00 บาท
  • ชั้นปีที่ 2 92,500.00 บาท
  • ชั้นปีที่ 3 90,300.00 บาท
  • ชั้นปีที่ 4 74,450.00 บาท
  • ยอดรวม 356,850.00 บาท

คณะอื่นๆ

อาจารย์ ดร.สหฉัตร เอื้อหยิ่งศักดิ์

วุฒิการศึกษา

  1. ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยพะเยา