มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
ภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science (Adult and Gerontological Nursing)
อักษรย่อภาษาไทย : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : M.N.S. (Adult and Gerontological Nursing)

จุดเด่นของหลักสูตร

อาชีพในอนาคต

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
แผนทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) ประกอบด้วยหมวดวิชาดังนี้

อาทิ รายวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน รายวิชาการเขียนบทความทางวิชาการ รายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นต้น หรือรายวิชาอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณการค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ปีการศึกษา 2562
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคที่ 1 45,000.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคที่ 2 45,000.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคที่ ฤดูร้อน 40,000.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1 45,000.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 2 45,000.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ ฤดูร้อน 40,000.00 ฿
 • ยอดรวม 260,000.00 ฿

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผศ.ดร.ศากุล ช่างไม้

วุฒิการศึกษาสูงสุด 

Ph.D. (Health Science) Southern Cross University, New South Wales, Australia 

Telephone :
034-388-555 ต่อ 1408

Email : sakulc@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผศ.พันเอกหญิง ดร.นงพิมล นิมิตรอานันท์

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข)  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Telephone :
034-388-555 ต่อ 1408

Email : nongpimoln@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผศ.ดร.ทิพา ต่อสกุลแก้ว

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหิดล

Telephone :
034-388-555 ต่อ 1408

Email : tipat@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผศ.ดร. ศศิธร รุจนเวช

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
Ph.D. (Nursing)  Azusa Pacific University, USA.

Telephone :
034-388-555 ต่อ 2210

Email : sasitornr@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
รศ.ดร.พัชราภรณ์ อารีย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
วท.ด. (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

Telephone :
034-388-555 ต่อ 1408

Email : patcharaporna@christian.ac.th

คณะอื่นๆ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • International Program
  Bachelor of Nursing Science Program
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (Bachelor of Science Program in Physical Therapy)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (Bachelor of Science Program in Innovation in Food Technology and Nutrition)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (Bachelor of Science Program in Sports Science)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Bachelor of Science Program in Graphic and Multimedia Design)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ (Bachelor of Business Administration Program in Health Service Management)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (Bachelor of Business Administration Program in Trading Innovation Management)
 • International Program Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Management
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Master of Education Program in Educational Administration)
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน (Doctor of Philosophy in Public and Private Management)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (Doctor of Philosophy in Nursing Management)