มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทางการพยาบาล)
ภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science (Nursing Management)
อักษรย่อภาษาไทย : พย.ม. (การบริหารทางการพยาบาล)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : M.N.S. (Nursing Management)

จุดเด่นของหลักสูตร

อาชีพในอนาคต

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
แผนทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) ประกอบด้วยหมวดวิชาดังนี้

อาทิ รายวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน รายวิชาการเขียนบทความทางวิชาการ รายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นต้น หรือรายวิชาอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณการค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ปีการศึกษา 2562
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคที่ 1 45,000.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคที่ 2 45,000.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคที่ ฤดูร้อน 40,000.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1 45,000.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 2 45,000.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ ฤดูร้อน 40,000.00 ฿
 • ยอดรวม 260,000.00 ฿

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ศ.ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

Telaphone :
034-388-555 ต่อ 1408

E-mail : phechnoys@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
รศ.ดร.พัชราภรณ์ อารีย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
วท.ด. (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

Telephone :
034-388-555 ต่อ 1408

Email : patcharaporna@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผศ.ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
Ph.D (Nursing), Griffith University, Australia 

Telephone :
034-388-555 ต่อ 2240

Email : Netchanoksri@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผศ.ดร. นฤมล ปทุมารักษ์

วุฒิการศึกษาสูงสุด
Ph.D (Nursing), Case Western Reserve University, U.S.A. 

Telephone :
034-388-555 ต่อ 1408

Email :
narumonp@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อ.ดร.กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล

Telephone :
034-388-555 ต่อ 1408

Email : kannikarc@christian.ac.th

คณะอื่น ๆ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • International Program
  Bachelor of Nursing Science Program
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
  Bachelor of Science Program in Physical Therapy
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
  Bachelor of Science Program in Innovation in
  Food Technology and Nutrition
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  การกีฬาและการออกกำลังกาย
  Bachelor of Science Program in Sports Science
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม-
  ชีวการแพทย์
  Bachelor of Engineering Program in
  Biomedical Engineering
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
  Bachelor of Science Program in Graphic and Multimedia Design
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ
  Bachelor of Business Administration Program in Health Service Management
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
  Bachelor of Business Administration Program in Trading Innovation Management
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  Bachelor of Accountancy Program
 • International Program
  Bachelor of Arts Program in Tourism and
  Service Innovation
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • Master of Education Program in Educational Administration
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
  Doctor of Philosophy in Public and Private Management
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
  Doctor of Philosophy in Nursing Management