คณะพยาบาลศาสตร์

College of Nursing มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy in Nursing Management

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)
Doctor of Philosophy (Nursing Management)
อักษรย่อภาษาไทย : ปร.ด. (การบริหารการพยาบาล)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Nursing Management)

จุดเด่นของหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

แบบ 1.1 (Research program)

คุณสมบัติผู้สมัคร

แบบ 2.1 (Coursework program)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
 • Research Program
 • ชั้นปีที่ 1 → 195,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 → 194,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 3 → 191,000 ฿
 • ยอดรวมตลอดหลักสูตร 580,000 ฿

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
 • Coursework Program
 • ชั้นปีที่ 1 → 195,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 → 195,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 3 → 190,000 ฿
 • ยอดรวมตลอดหลักสูตร 580,000 ฿

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ศ.ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

Telaphone :
034-388-555 ต่อ 1408

E-mail : phechnoys@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผศ.ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
Ph.D (Nursing), Griffith University, Australia 

Telephone :
034-388-555 ต่อ 2240

Email : Netchanoksri@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผศ.ดร.กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล

Telephone :
034-388-555 ต่อ 1408

Email : kannikarc@christian.ac.th

คณะอื่นๆ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศ.ดร.เพชรน้อย  สิงห์ช่างชัย

วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

Telephone : 034-388-555 ต่อ 1408

E-mail : phechnoys@christian.ac.th

วุฒิการศึกษา

1. ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
2. สค.ม. (วิจัยประชากรและสังคม)มหาวิทยาลัยมหิดล
3. วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร (Health   Economics and Financing) Centre for Health Economics University of York, UK

ความเชี่ยวชาญ

1. ด้านการบริหารทางการพยาบาล
2. การจัดการนโยบายสุขภาพ ประชากรและสังคม
3. การวิจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพ
4. การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ
5. การพัฒนาเครื่องมือวิจัยการบริหารทางการพยาบาลและสุขภาพ

ผลงานวิชาการที่เผยแพร่

          1. Singchungchai P, Ingkathawornwong,T , Kritcharoen,S RN, Inthanon,T Limchai-arunreung, S, and Phanthong,P .(2009). Asian Nursing Research, 3 ( 4),147-153

          2. Singchungchai, P .,&Chalermwanpong,S.,Horsiritham S.,(2011). Effects of an Eye Care Program on Eye Screening Ability and Eye Care of Primary School Teachers in Songkhla Province., Journal of Nursing Science & Health,34(1),76-83.

          3. Singchungchai, P .,& Tongsuk, P., Muadiad,P.(2011). The Meta-Analysis of Sex  Education Programs for Youth in Thailand. Thai Journal of Nursing Council, 26(4) ,1-15.

          4. Netkueakun,N, Singchungchai, P .,&  Limchaiarunreung,S. Activity-Based Costing and Diagnosis-Related-Groups Costing of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients in Pa Phayom Hospital, Phatthalung  Province 2007, Journal of Health Science; 20 :1036-45.

          5. Singchungchai, P .,& Niyom, D.,Hosiritham, S. (2012). Outcomes  The   Prince Of Songkla University Model To Building Nursing Research  Capacity For Thai Nurses To The Asian Region :  Participatory Action Research  ,International Journal of Public Health Research,  2(2),144-152.

          6. Limpitikul,W.,& Singchungchai, P. (2013). Costs and Effectiveness of Ciprofloxacin And Ceftriaxone In Treatment Of Typhoid Fever In Children In Thailand. International Journal of Public Health Research, 3(1),192-197.

          7. Boonmee,P., & Singchungchai, P.(2013)  Demand and Supply in Health Promotion and Disease Prevention  Among Burmese Labors under the Universal Health Insurance at Primary Care Units, Suratthani Province. KKU Res J (GS) 13 (2) ,92-108

          8. Prataksitorn,C.,&  Singchungchai, P. (2014). The Effectiveness of  Ramadan  Focused Education on  Awareness and Glycemic Control of Diabetic Muslims (Type 2Diabetes) During Ramadan Fasting.  International Journal of Public  Health Research, 4(1),405-411.

          9. Hah, M.,& Singchungchai, P.,& Limchaiarunreung,S  (2015). Analysis of  Activity-based Costing of Services for Drug Addicted Patients  in Pattani  Drug Dependence Treatment Center, Journal of Health and Health Management, 2 (1 ),10-18

          10. ไพเราะ  แสงทอง เพชรน้อย  สิงห์ช่างชัย และ สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง. (2552).   การวิเคราะห์ต้นทุนและจุดคุ้มทุนต่อหน่วยบริการแผนกผู้ป่วยนอกในศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้  จังหวัดตรัง  ปีงบประมาณ  2551,  วารสารพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 21(3) ,59-69.

          11. นฤมล  ศรีภักดื  เพชรน้อย สิงห์ช่างชัยและสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง. (2553). การวิเคราะห์ต้นทุน -ผลได้การจัดบริการคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานของสถานีอนามัยในอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา,  5(2),1-14.

          12. นภาพร  เนตรเกื้อกูล เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และ สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง. (2554).เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม  และต้นทุนตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  ในโรงพยาบาลป่าพะยอม  จังหวัด พัทลุง.วารสารสาธารณสุข,20(6),1036-1045.

          13. เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย  ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูรและ ประณีต ส่งวัฒนา.(2556).ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนนทางสังคมกับความตั้งใจคงอยู่ของพยาบาลในพื้นที่ที่มีความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารพยาบาล   62 (3) ,6-14.

          14. ไสโตง สะรี  เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย ปราโมทย์ ทองสุข.(2558).การวางแผนสืบทอดตำแหน่งและความต้องการการเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้างานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการภาคใต้.,วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2(1), 13-23.

          15. กวิตาภัทร มงคลนำอรุณพร อิฐรัตน์  เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย.(2558).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรักษาโรคเรื้อรังของหมอพื้นบ้านในจังหวัดลำพูน.ธรรมศาสตร์เวชสาร  15 (3) : 480-492.

          16. ณัฏฐ์ชนากานต์ จิระพรพงศ์, อรุณพร อิฐรัตน์ , เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์.(2558).ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ตัดสินใจรักษาด้วยแพทย์แผนไทย.ธรรมศาสตร์เวชสาร 15(4)  : 622-63.

          17. เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ ปาริชาติ หนุนพระเดช และสุทิศา เจริญสิน.(2559) ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยต่อการใช้ผลการวิจัยและความพอใจของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ . วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 3(1), 1-16.

          18. ลัคนา แซ่บู่ เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา.(2559).การพัฒนาตนเองด้านสารสนเทศ กับการใช้สารสนเทศตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลทั่วไปในภาคใต้. วารสารเครือข่าย วิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 3(1),143-157 .

          19. ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล,พิมพิศา ศักดิ์สองเมือง, ปุญญาภา รุ่งปิตะรังสี, กนกวรรณ หวนศรี และเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย.(2560).การขับเคลื่อนโครงการเพื่อลดการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ใน 4 เขตเทศบาล จังหวัดสงขลา: กรณีศึกษา.วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์  38 (2 ), 20-32.

          20. วรนุช วงค์เจริญ เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง และปราณี มีหาญพงษ์. (2561). โมเดลสมการโครงสร้างของภาวะผู้นาของหัวหน้าหอผู้ป่วยในตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพและความผู้พันในงานกับผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลเอกชน. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(3), 97-106.

          21. เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย. (2562). ภาวะผู้นำด้านนวัตกรรมสาหรับการบริหารการพยาบาล. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 6(1), 260-267.

          22. ชุติกาญจน์ บูชากุล เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และกรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร (2562). ภาวะผู้นาและความยึดมั่นผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ: การทบทวนอย่างเป็นระบบ. วารสารพยาบาลทหารบก, 21(2), 453-463.

          23. สุทธิชารัตน์ จันติยะ เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย พัชราภรณ์ อารีย์.(2562). ภาวะผู้นาด้านความปลอดภัยและการ ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในองค์กรสุขภาพ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์.11(2),1-14.

          24. นิตยา ถนอมศักดิ์ศรี เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และ นฤมล ปทุมารักษ์(2562).ภาวะผู้นาและนวัตกรรมใน องค์กรภาครัฐ:การทบทวนอย่างเป็นระบบ.วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล 35 (3) 171-184.

          25. กชนิภา สุทธิบุตร อรุณพร อิฐรัตน์ และ เพชรน้อย สิงห์ช่างย.(2562). กลุ่มอาการก่อนมีประจาเดือนและ ตำรับยาสมุนไพรที่ใช้รักษาซึ่งระบุในคัมภีร์มหาโชตรัต. วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร, 19(1),46-60.

          26. สหัสพร ยืนบุญ เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และกรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร. (2562). ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น ที่โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่ง. วารสารพยาบาลสาร. 46(2), 152-163.

          27. พีรยา คงรอด เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และเบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร. (2562). ผลของโปรแกรมการทางานเป็นทีมต่อคุณภาพบริการพยาบาลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้นที่โรงพยาบาลเอกชนระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่ง. วารสารพยาบาลสาร, 46(2), 131-141.

          28. รุสนีย์ ไวยากรณ์ เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และเบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร. (2562).ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างพลังอานาจของผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้นกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเอกชน ระดับทุติยภูมิ. วารสารพยาบาลสาร, 46(2), 142-151.

          29. มาลินี ปั้นดี เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และพัชราภรณ์ อารีย์ (2562). คุณภาพการบริการกับความจงรักภักดีของ ผู้ใช้บริการ: การทบทวนอย่างเป็นระบบ. วารสารกองการพยาบาล, 46(2), 169-188.

          30. Thanomsaksri, P.,& Singchangchai.,P.(2020). Scale Development for Innovation Performance in Nursing Organizations of Community Hospitals  under the Ministry of Public Health in Thailand, International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, 7(3), 2348 – 7968

          31. ลักขณา ศรีบุญวงศ์   เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย  และ  พัชราภรณ์ อารีย์.(2563).ภาวะผู้นำและพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงานในองค์กรภาครัฐ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ.วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้. 8(1),181-194.

          32. ชุติกาญจน์ บูชากุล เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และกรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร (2562). ภาวะผู้นาและความยึดมั่นผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ: การทบทวนอย่างเป็นระบบ. วารสารพยาบาลทหารบก, 21(2), 453-463.

          33. สุทธิชารัตน์ จันติยะ เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย พัชราภรณ์ อารีย์.(2562). ภาวะผู้นาด้านความปลอดภัยและการ ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในองค์กรสุขภาพ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์.11(2),1-14.

          34. นิตยา ถนอมศักดิ์ศรี เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และ นฤมล ปทุมารักษ์(2562).ภาวะผู้นาและนวัตกรรมใน องค์กรภาครัฐ:การทบทวนอย่างเป็นระบบ.วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล 35 (3) 171-184.

          35. กชนิภา สุทธิบุตร อรุณพร อิฐรัตน์ และเพชรน้อย สิงห์ช่างย.(2562). กลุ่มอาการก่อนมีประจาเดือนและ ตำรับยาสมุนไพรที่ใช้รักษาซึ่งระบุในคัมภีร์มหาโชตรัต. วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร, 19(1),46-60.

          36. สหัสพร ยืนบุญ เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และกรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร. (2562). ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น ที่โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่ง. วารสารพยาบาลสาร. 46(2), 152-163.

          37. พีรยา คงรอด เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และเบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร. (2562). ผลของโปรแกรมการทางานเป็นทีมต่อคุณภาพบริการพยาบาลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้นที่โรงพยาบาลเอกชนระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่ง. วารสารพยาบาลสาร, 46(2), 131-141.

          38. รุสนีย์ ไวยากรณ์ เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และเบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร. (2562).ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างพลังอานาจของผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้นกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเอกชน ระดับทุติยภูมิ. วารสารพยาบาลสาร, 46(2), 142-151.

          39. มาลินี ปั้นดี เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และพัชราภรณ์ อารีย์ (2562). คุณภาพการบริการกับความจงรักภักดีของ ผู้ใช้บริการ: การทบทวนอย่างเป็นระบบ. วารสารกองการพยาบาล, 46(2), 169-188.

          40. ลักขณา ศรีบุญวงศ์   เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย  และ  พัชราภรณ์ อารีย์.(2563).โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าผู้ป่วย พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทํางานและผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป.วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก  31  (2) ,91-111

          41. วันเพ็ญ แก้วปาน เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย สุรินธร กลัมพากร และจุฑาธิป ศีลบุตร (2563). สถานการณ์การจ้างพยาบาลเกษียณอายุในโรงพยาบาลสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, 14(4), 417-430.

          42. นภาพร สายชู พัชราภรณ์ อารีย์ เนตรชนก ศรีทุมมา และเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย (2563). การวิเคราะห์เส้นทางของพฤติกรรมผู้นาการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าพยาบาล, สภาพภูมิอากาศของทีมสาหรับนวัตกรรม, พฤติกรรมการวางแนวตลาดและนวัตกรรมการบริการของหน่วยพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน, ประเทศไทย. Thai Journal of Public Health, 50(3), 378-390.

          43. บุปผา กิจสหวงศ์ เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และเนตรชนก ศรีทุมมา (2563). การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทางานของผู้บริหารการพยาบาลระดับต้น โรงพยาบาลเอกชน. รามาธิบดีสาร, 26(2), 203-216.

          44. นิตยา ถนอมศักดิ์ศรี เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และ นฤมล ปทุมารักษ์(2563).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานด้านนวัตกรรมในองค์กรการพยาบาลตามการรับรู้ของหัวหน้างานการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข.วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล 36 (2) 77-94.

          45. การะเกด คีรีรักษ์ เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และนฤมล ปทุมารักษ (2563). การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลการจัดการการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง. วารสารพยาบาลสาร, 47(2), 345-355.

          46. สายวริน ลาภไพบูลย์พงศ์ เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และกรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร (2563). ประสบการณ์การจัดการสารสนเทศทางการพยาบาลในองค์กรพยาบาล ของผู้บริหารการพยาบาลระดับต้นในโรงพยาบาลสังกัดสานักงานตำรวจแห่งชาติ. วารสารพยาบาลตำรวจ, 12(1), 114-127.

          47. มาลินี ปั้นดี เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และพัชราภรณ์ อารีย์ (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลของความจงรักภักดีของผู้รับบริการจากการพยาบาลในหอผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคกลาง. วารสารพยาบาล โรคหัวใจและทรวงอก, 31(1), 94-107.

          48. จินตนา แสงรูจี นฤมล ปทุมารักษ์ และเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย (2563).การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้การช่วยฟื้นคืนชีพด้วยระบบคิวอาร์โค้ดและความพึงพอใจของผู้บริหารระดับต้นในโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง.THAILAND JOURNAL OF HEALTH PROMOTION AND ENVIRONMENTAL HEALTH., 41-52

          49. กรภัทร พวงทอง เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย นฤมล ปทุมารักษ์.(2563).สมรรถนะผู้นำาความปลอดภัยของหัวหน้าวิสัญญีพยาบาล.พยาบาลสาร  47 (3) 363-375

รางวัลที่ได้รับ   

1. บุคลากรด้านวิชาการดีเด่น มหาวิทยาลัยคริสเตียน
2. อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. บุคลากรดีเด่นด้านการเขียนบทความวิชาการ วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก  ศรีทุมมา

วฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D (Nursing), Griffith University, Australia

Telephone : 034-388-555 ต่อ 2240

Email : Netchanoksri@christian.ac.th

วุฒิการศึกษา

1. Ph.D (Nursing), Griffith University, Australia
2. สค.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล
3. พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ

1. การบริหารทางการพยาบาล
2. ภาวะผู้นำทางการพยาบาล
3. การจัดการบริการทางการพยาบาลและสุขภาพ
4. การบริหารคุณภาพบริการและความปลอดภัย
5. การบริหารจัดการในพหุวัฒนธรรม

ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ  

     Laosee, O., Sritoomma, N., Wamontree, P., Rattanapan, C., Tansuwanond, W. & Sitthi-Amorn, C. (2020). Functional disability and quality of life in older adults with chronic low back pain. Journal of Pain Management, 13(2), 141-147. (SCOPUS)

     Saichu, N., Aree, P., Sritoomma, N. & Singchungchai, P. (2020). Path Analysis of Transformational Leadership Behavior of Head Nurses, Team Climate for Innovation, Market Orientation Behavior and Service Innovation of Nursing Units in Private Hospitals, Thailand. Thai Journal of Public Health, 50(3), 378-390.  (ACI & SCOPUS)

     Kitsahawong, B., Singchungchai, P. & Sritoomma, N. (2020). The Development of an Innovative Work Behavior Scale for First-line Nurse Managers in Private Hospitals. Ramathibodi Nursing Journal, 26(2), 203-216.  (ACI &TCI tier1)

    Suparasri, P., Sritoomma, N., Luangamonlert, S. (2021). Effects of Job design and Generation Y Nurse Relations on Generation Y nurses, Performance at Tertiary Level Hospitals under the Ministry of Public health. Journal of Public Health and Development. 19(1), 19-30. (Scopus)

     Tapin, J., Sritoomma, N., Luangamonlert, S. (2021). Effect of Top-level NursingManagement Team Characteristics and Strategic Implementation on Nursing Organization Performance at Community Hospitals under the Ministry of Public Health. Journal of Public Health and Development. 19(1), 52-64. (Scopus)

     Wongsaree, C., Sritoomma, N., Luangamonlert, S. (2021). Development of Indicator of the Personal Initiative Behavior of Head Nurses at Private Hospitals in Thailand. Journal of Public Health and Development. 19(1), 152-163. (Scopus)

    Laosee, O., Sritoomma, N., Wamontree, P., Rattanapan, C. & Sitthi-Amorn, C. (2020). The Effectiveness of  Traditional Thai Massage versus Massage with Herbal Compress among Elderly Patients with Low Back Pain: A Randomised Controlled Trial. Complementary Therapies in Medicine,48, 1-7. (Scopus)

    Suparasri, P., Sritoomma, N., Luangamonlert, S. (2020). Development of Job Design Indicators for Generation Y Nurses at Tertiary Level Hospitals under the Ministry of Public Health in Thailand. Indian Journal of Public Health Research & Development. 11(3), 693-698. (Scopus)

    Tapin, J., Sritoomma, N., Luangamonlert, S. (2020). Development of Strategy Implementation Indicators for Nursing Organizations at Community Hospitals in Thailand.  Indian Journal of Public Health Research & Development. 11(3), 1744-1749. (Scopus)

    Saichu, N., Aree, P., Sritoomma, N. (2019). Development of Indicators  of  the  Transformational  Leadership Behavior of Head Nurses in Private Hospitals in Thailand. Journal of Public Health and Development, 17(3), 23-37. (ACI &TCI tier1)

    Sritoomma, N. (2018). Service excellence: Strategies for Healthcare and Nursing Services. Indian Journal of Public Health Research & Development, 9 (10), 521-526. (Scopus)

    Pommala, W., Sritoomma, N. & Wongkhomthng, J. (2018). The Behaviors of Ethical Leadership of Division Head Nurses at Advanced Hospitals under Ministry of Public Health: A Qualitative Study. Indian Journal of Public Health Research & Development, 9 (10), 499-503. (Scopus)

    Wongchantorn, N., Sritoomma, N. & Wongkhomthong, J. (2018). Development of Organizational Effectiveness Indicators for Delivery Departments at the Secondary Level Hospitals Affiliated to the Thai Ministry of Public Health. Indian Journal of Public Health Research & Development, 9 (10), 471-476. (Scopus)

     Sritoomma, N. & Domkrang, N. (2017).  Stress Levels and Coping and Patterns of Nursing Students in an International Program Practicum. The Malaysian Journal of Nursing. 9(2),64 – 70. (ISI)

    Mokekhaow, K., Chintanadilok, N., Luangamornlert, S. & Sritoomma, N. (2017). Development of Performance Indicators for Innovation Management in Nursing Units of Community Hospitals Affiliated to the Ministry of Public Health. Journal of Public Health and Development, 15 (2), 1-13.  (ACI & SCOPUS)

    Sritoomma, N., Moyle, W. Cooke, M. & O’Dwyer, S. (2014). The effectiveness of SwedishMassage and Aromatic Ginger Oil in Treating Chronic Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial. Complementary Therapies in Medicine, 22, 26-33. (Scopus Q1)

    Sritoomma, N., Moyle, W. Cooke, M. & O’Dwyer, S. (2012). The Effectiveness of SwedishMassage and Traditional Thai Massage in Treating Chronic Low Back Pain: A Review of the Literature. Complementary Therapies in Clinical Practice, 18, 227-234.  (Scopus Q1)

    วลัยนารี พรมลา เนตรชนก ศรีทุมมา และจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง (2561).  องค์ประกอบภาวะผู้นำจริยธรรมของหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข,  วารสารพยาบาลทหารบก, 19 (1), 214-224. (TCI กลุ่ม 1)

    นงนภัส วงษ์จันทร เนตรชนก ศรีทุมมา จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง และปราณี มีหาญพงษ์ (2561).โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร และประสิทธิผลของงานการพยาบาลผู้คลอดในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข, วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน,  24 (4), 1-12.  (TCI กลุ่ม 1)

    ลัดดาวรรณ เสียงอ่อน เนตรชนก ศรีทุมมา และปราณี มีหาญพงษ์ (2561). โมเดลการบริหารความปลอดภัยขององค์กรการพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในประเทศไทย, วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 24(4), 516-528. (TCI กลุ่ม 1)

    ลัดดาวรรณ เสียงอ่อน เนตรชนก ศรีทุมมา และปราณี มีหาญพงษ์ (2561). การศึกษาปรากฏการณ์การบริหารความปลอดภัยขององค์การพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข, วารสารพยาบาลทหารบก, 19 (ฉบับพิเศษ), 69-77. (TCI กลุ่ม 1)

    ปราณี มีหาญพงษ์, เนตรชนก ศรีทุมมา และสุนีย์รัตน์ บุญศิลป์ (2560).  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพเจนเนอเรชั่นวาย โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข, วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 27 (3), 146-162.  (TCI กลุ่ม 1)

    กัญญาวีณ์ โมกขาว, สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, นงลักษณ์ จินตนาดิลก และเนตรชนก ศรีทุมมา (2560). โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การสร้างความรู้ และผลการดำเนินงานการจัดการนวัตกรรมของหอผู้ป่วย โรงพยาบาลชุมชน, วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 27 (3), 163-175. (TCI กลุ่ม 1)

    ชุมพล นุชผ่อง, สมอาจ วงษ์ขมทอง, จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง และเนตรชนก ศรีทุมมา (2560). โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างภาวะผู้นำกลยุทธ์และกลยุทธ์ด้านการเงินของโรงพยาบาลที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานด้านการเงินของโรงพยาบาลชุมชน, วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี, 28 (2), 13-28. (TCI กลุ่ม 1)

    ชุมพล นุชผ่อง, สมอาจ วงษ์ขมทอง, จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง และเนตรชนก ศรีทุมมา (2560). กลยุทธ์การเงินของผู้บริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 9(1),  23-33. (TCI กลุ่ม 1)

    นงลักษณ์ จินตนาดิลก, เนตรชนก ศรีทุมมา, จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง และปราณี มีหาญพงษ์ (2560) คุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารการพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลเอกชน. วารสารโรงพยาบาลชลบุรี, 42(1),  1-13.  (TCI กลุ่ม 1)

    ปราณี มีหาญพงษ์และเนตรชนก ศรีทุมมา (2559). ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับผลการดำเนินงานของหอผู้ป่วย. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 24 (4), 15-22. (TCI กลุ่ม 1)

    เนตรชนก ศรีทุมมาและปราณี มีหาญพงษ์ (2559). ภาวะผู้นำใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย.วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน. 22 (3), 436-447. (TCI กลุ่ม 1)

    เนตรชนก ศรีทุมมา, จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง, นงลักษณ์ จินตนาดิลก (2558) คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมของผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลเอกชน. วารสาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน,  21 (3), 440-455.  (TCI กลุ่ม 1)

    จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง, เนตรชนก ศรีทุมมา และนงลักษณ์ จินตนาดิลก (2557) สมรรถนะภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล. วารสารมหาวิทยาลัย คริสเตียน, 20 (2),  344-359.   (TCI กลุ่ม 1)

ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในแมกกาซีนต่างประเทศ

     Sritoomma, N. (2014). Swedish Massage with Ginger Oil Reduces Low Back Pain. MassageMagazine, July 1, 2014 retrieved from https://www.massagemag.com/swedish-massage-with-ginger-oil-reduces-low-back-pain-25112/#sthash.rSuCd6Zj.dpuf.

     Sritoomma, N. (2011). Take nursing to the next level; In good hands: Netchanok Sritoomma’sresearch could deliver relief from lower back pain. Pulse, Issue 4, autumn 2011:6 Interview).

รางวัลดีเด่นในประเทศและต่างประเทศ

1. พ.ศ. 2562 รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขา การวิจัยทางการพยาบาล  ประจำปี 2562สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี มหาวิทยาลัยมหิดล
2. พ.ศ. 2560  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์
3. พ.ศ. 2558 บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ  มหาวิทยาลัยคริสเตียน
4. พ.ศ. 2556  Griffith Graduate Research School Conference Travel Grant, Griffith University, Australia
5. พ.ศ. 2555  Higher Degree Research Scholarship, Griffith University, Australia
6. พ.ศ. 2554-2556 Ph.D representatives by election, School of Nursing and Midwifery,Griffith University, Australia
7. พ.ศ. 2537  The best student of Community- nursing practice  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
8. พ.ศ. 2536  1. The best student of Medical- Nursing practice
9. The best student of Surgical- Nursing practice  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10. พ.ศ. 2531  เรียนดียอดเยี่ยม โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลทุนวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

1. พ.ศ. 2563 ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก MITSUI SUMITOMO INSURANCE WELFARE FOUNDATION RESEARCH GRANT 2020, JAPAN (ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 1)
2. พ.ศ. 2560  ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสกว. ประจำปี 2560 (ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 1)
3. พ.ศ. 2559  ทุนสนับสนุนการดำเนินการวิจัย ประจำปี 2559 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  (ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 1)
4. พ.ศ. 2558  ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2558  (หัวหน้าโครงการวิจัย)
5. มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์  ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
6. พ.ศ. 2557 ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2557 (หัวหน้าโครงการวิจัย)
7. มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

International Journal Peer Reviewer: Scopus journals (ค.ศ.2013-Present) ใน 12 วารสาร ดังนี้

2016-Present Journal of Public Health and Development, Thailand

2020-Present Journal of Stress Management, USA

2020-Present  Asia Pacific Journal of Health Management, Australia

2013-Present Journal of Pain Research, New Zealand

2018-Present Journal of Healthcare Leadership, New Zealand

2019    Journal of Musculoskeletal Disorders and Treatment, USA

2018    Journal of Multidisciplinary Healthcare, New Zealand

2016    Clinical Interventions in Aging, New Zealand

2015   Journal Alternative, Complementary & Integrative Medicine, USA.

2015   Botanics Targets and Therapy, New Zealand

2014   Journal of Complementary Therapies in Medicine, USA.

2013   International Journal of General Medicine, New Zealand

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

วุฒิการศึกษา

 1. ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. วท.ม. (เวชศาสตร์ชุมชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ       

1. การทำวิจัยทางการพยาบาล
2. สถิติเพื่อการวิจัยทางการพยาบาล
3. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
4. การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติครอบครัว
5. การพยาบาลอาชีวอนามัย
6. การพยาบาลชุมชนและการรักษาเบื้องต้น
7. การควบคุมการบริโภคยาสูบและการช่วยเลิกบุหรี่

ผลงานวิชาการ

     นรินทร กลกลาง เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และกรรณิการ์  ฉัตรดอกไม้ไพร. (2563). การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อน แผนกผู้ป่วยนอก สถาบันราชประชาสมาสัย. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม,43(4). (TCI กลุ่ม 2)

     สายวริน ลาภไพบูลย์พงศ์ เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และกรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร. (2563). ประสบการณ์การจัดการสารสนเทศทางการพยาบาลในองค์กรพยาบาลของผู้บริหาร การพยาบาลระดับต้นในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ. วารสารพยาบาลตำรวจ.12(1), 114-127. (TCI กลุ่ม 1)

     สหัสพร ยืนบุญ เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และกรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร. (2562). ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น ที่โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่ง. วารสารพยาบาลสาร. 46(2), 152-163. (TCI กลุ่ม 1)

     วิราพร สืบสุนทร นงพิมล นิมิตรอานันท์ และกรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร (2562). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะของตนต่อพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มและสมรรถนะทางกายของผู้สูงอายุในชุมชน. วารสารโรงพยาบาลชลบุรี, 44(2)ม 120-128. TCI กลุ่ม 1

     ฟอระดี นุชส่งสิน กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร และศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์. (2561). มาตรการช่วยเลิกบุหรี่ในสถานที่ทำงาน: การทบทวนวรรณกรรม. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 27(1), 68-75. (TCI กลุ่ม 1)

     ศศิธร รุจนเวช กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร และ อุษา ตันทพงษ์. (2559). ความต้องการด้านจิตวิญญาณในการป้องกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นไทย. วารสารสมาคมพยาบาลสาธารณสุขฯ, 29(3), 90 – 102. (TCI กลุ่ม 1)

     ศศิธร รุจนเวช กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร พนิดา ประชาชน สุธีรา ฮุ่นตระกูล และ อารีนา ภาณุโสภณ. (2559). การศึกษารูปแบบการส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่นไทย. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 22(3), 389 – 400. (TCI กลุ่ม 1)

บทความวิชาการ

     ปราณี มีหาญพงษ์ และ กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร. (2561). การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยทางการพยาบาล. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(1), 9-15. (TCI กลุ่ม 1)

     กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ และสุรินธร กลัมพากร. (2562). ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่อง มาตรการและแรงจูงใจให้ลดการบริโภคยาสูบในกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร. วารสารพยาบาล. 68(2), 51-59, 2019. (TCI กลุ่ม 1)

     ฟอระดี นุชส่งสิน กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร และศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์. (2561). มาตรการช่วยเลิกบุหรี่ในสถานที่ทำงาน: การทบทวนวรรณกรรม. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 27(1), 68-75.

รางวัลที่ได้รับ   

รางวัล Dean’s List ประจำปีการศึกษา 2559 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. นฤมล  ปทุมารักษ์

วุฒิการศึกษา

1. Ph.D (Nursing), Case Western Reserve University, U.S.A.
2. ค.ม. (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. วท.บ. (พยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลและอนามัย  วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
5. ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์

ความเชี่ยวชาญ

1. การบริหารการพยาบาล
2. การพยาบาล

ผลงานวิชาการที่เผยแพร่

     นิตยา ถนอมศักดิ์ศรี เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย  และนฤมล ปทุมารักษ์ (2563).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมในองค์กรการพยาบาลตามการรับรู้ของหัวหน้างานการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข.วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล. 36 (2) 77-94.

     การะเกด คีรีรักษ์ เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และนฤมล ปทุมารักษ์ (2563). การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลการจัดการการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง. วารสารพยาบาลสาร, 47(2), 345-355.

     นิตยา ถนอมศักดิ์ศรี เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย  และ นฤมล ปทุมารักษ์(2562).ภาวะผู้นำและนวัตกรรมในองค์กรภาครัฐ:การทบทวนอย่างเป็นระบบ.วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล 35 (3) 171-184.

     พรชัย จูลเมตต์ อวยพร  ตั้งธงชัย และ นฤมล    ปทุมารักษ์. (2561). ผลของการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่อง ต่อสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความผาสุกของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชน. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 5(3), 202-216.

     หทัยกานต์ ห้องกระจก นฤมล ปทุมารักษ์ และ เขมารดี มาสิงบุญ. (2559). อิทธิพลของความแตกฉานด้านสุขภาพการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรสุขภาพ ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงปฐมภูมิ. วารสารแพทย์นาวี, 43(2), 39-54.

     Hengudomsub, P., Kangchai, W., Pathumarak, N., & Paoanha, R. (2016). The Effect of Cognitive Behavior Modification Program on Stress among Caregivers of Older Adult with Dementia. Thai Pharmaceutical and  Health Science Journal, 11(1), 1-9.

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์

วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วท.ด. (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

Telephone : 034-388-555 ต่อ 1408

Email : patcharaporna@christian.ac.th

วุฒิการศึกษา

1. วท.ด. (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
2. วท.ม. (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
3. วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ

1. การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2. การบริหารทางการพยาบาล
3. การพยาบาลพื้นฐาน
4. โภชนศาสตร์และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน
5. การสร้างเสริมสุขภาพ

ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

     Srimantayamas, V., Fongkaew, W., Suksatit, B., Aree, P., & Kosachunhanun, N. (2020). Health Behaviors and Health-Related Quality of Life among Buddhist Monks with Metabolic Syndrome. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 24(2), 159-171.

     ชุติกาญจน์ บูชากุล, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, และพัชราภรณ์ อารีย์. (2563). ภาวะผู้นำ และความยึดมั่นผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ: การทบทวนอย่างเป็นระบบ. วารสารพยาบาลทหารบก, 21(2), 453-463.

     มาลินี ป้ันดี, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, และพัชราภรณ์ อารีย์. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลของความจงรักภักดีของผู้รับบริการจากการพยาบาลในหอผู้ป่ วยใน ในโรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคกลาง.วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 31(1), 94-107.

     นภาพร สายชู, พัชราภรณ์ อารีย์, เนตรชนก ศรีทุมมา, และเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย (2563). การวิเคราะห์เส้นทางของพฤติกรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าพยาบาล, สภาพภูมิอากาศของทีมสำหรับนวัตกรรม, พฤติกรรมการวางแนวตลาดและนวัตกรรมการบริการของหน่วยพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน, ประเทศไทย. Thai Journal of Public Health, 50(3), 378-390.

     Saichu, N., Aree, P., Sritoomma, N. (2019). Development of Indicators of the TransformationalLeadership Behavior of Head Nurses in Private Hospitals in Thailand. Journal of Public Health andDevelopment, 17(3), 23-37.

     Aree, P., Jomgeow, T., Thongbunjob, K., & Tachaudomdach, C. (2019). Serum lipid, homocysteine, and platelet derived growth factor in patients with hypertension. Journal of Health Research, 33(4), 293-300.

     สุทธิชารัตน์ จันติยะ, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, และพัชราภรณ์ อารีย์ (2562). ภาวะผู้น าด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในองค์กรสุขภาพ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์, 11(2),1-14.

     อรอนงค์ ธาราไพศาลสุข, สมพันธ์ หิญชีระนันทน์, และพัชราภรณ์ อารีย์. (2562). ผลของการนิเทศตามโมเดลการโค้ชแบบโกรว์ของผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้นที่โรงพยาบาลเอกชน. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 12(3).

     มาลินี ป้ันดี, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, และพัชราภรณ์ อารีย์. (2562). คุณภาพการบริการกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ: การทบทวนอย่างเป็นระบบ. วารสารกองการพยาบาล, 46(2), 169-188.

     พัชราภรณ์ อารีย์, วีระพร ศุทธากรณ์, อะเคื้อ อุณหเลขกะ, และพิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น. (2562). ผลของการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนต่อความรู้และการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 25(3), 36-49.

     อุมาพร ปุญญโสพรรณ, พัชราภรณ์ อารีย์, วิจิตร ศรีสุพรรณ, และสถิตย์ วงศ์สุรประกติ. (2562).การรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรค การรับรู้สมรรถนะแห่งตน การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการกินเพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยของสตรีที่ อาศัยอยู่ในเมืองและนอกเมือง.วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 25(1), 1-18.

     ณัฐนรี อนุกูลวรรธกะ, พัชราภรณ์ อารีย์, และ สุธิศา ล่ามช้าง. (2561). ปัจจัยท านายการปฏิบัติป้องกันอาการชักในเด็กของผู้ดูแล. พยาบาลสาร, 44(4), 1-12.

     ปิยะภร ไพรสนธิ์, พรทิพย์ สารีโส, พัชราภรณ์ อารีย์, วราภรณ์ เสถียรนพเก้า, อุไรวรรณ ชัยมินทร์,และปิยะนุช พูลวิวัฒน์. (2561 ). ภาวะโลหิตจางในผู้สูงอายุภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย.วารสารสภาการพยาบาล, 32 (1 ), 133-145.

     สุกัญญา ชัยขวัญ, สมพันธ์ หิญชีระนันทน์, และพัชราภรณ์ อารีย์. (2563). ผลของการนิเทศตามโมเดลการโค้ชแบบเคลียร์ของผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้นที่โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ.วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 17(2).

     Aree, P., Jomgeow, T., Thongbunjob, K., & Tachaudomdach, C. (2019). Serum lipid, homocysteine, and platelet derived growth factor in patients with hypertension.Journal of Health Research, 33(4), 293-300.

     พัชราภรณ์ อารีย์, สุภาพร เชยชิด, บุษบา หีบเงิน, และพรศิริ ศรมยุรา. (2562). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลเด็กป่วยโรคปอดอักเสบของผู้ดูแลในโรงพยาบาลเขต 5 กระทรวงสาธารณสุข.วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 13(4), 1-13.


     พัชราภรณ์ อารีย์, วีระพร ศุทธากรณ์, อะเคื้อ อุณหเลขกะ, และพิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น. (2562). ผลของการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนต่อความรู้และการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 25(3), 36-49.

     พัชราภรณ์ อารีย์, วีระพร ศุทธากรณ์, และอะเคื้อ อุณหเลขกะ. (2562). การพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารโดยมีชุมชนเป็นฐานสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออจากสัตว์สู่คน.วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 25(1), 19-31.
พัชราภรณ์ อารีย์. (2560). คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการเรียนการสอนทางการพยาบาล.วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน, 4(2), 112-119.

     อุมาพร ปุญญโสพรรณ, พัชราภรณ์ อารีย์, วิจิตร ศรีสุพรรณ, และสถิตย์ วงศ์สุรประกติ. (2562). การรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรค การรับรู้สมรรถนะแห่งตน การสนับสนุนทางสังคม  และพฤติกรรมการกินเพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยของสตรีที่ อาศัยอยู่ในเมืองและนอกเมือง.วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 25(1), 1-18.

     ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ศรีมนา นิยมค้า, จุฑารัตน์ มีสุขโข, พัชราภรณ์ อารีย์, ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, และจันท์พิมพ์ สารากร. (2562). การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บด้านทักษะการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาพยาบาล. พยาบาลสาร, 46 (2), 199-209.

     พัชรี วัฒนชัย, พัชราภรณ์ อารีย์, และสุธิศา ล่ามช้าง. (2559). ความรุนแรงของโรคหืด พฤติกรรมการจัดการของครอบครัวและการควบคุมอาการของโรคหืดในเด็กของผู้ดูแลในครอบครัว. พยาบาลสาร, 43(2), 1-12.

     Vipada Srimantayamas, V., Fongkaew, W., Suksatit, B., Aree, P., & Kosachunhanun, N. (2020).Health behaviors and health-related quality of life among Buddhist monks withmetabolic syndrome. Pacific Rim International Journal of Nursing Research,24(2), 159-171.