คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ " วัยเรียนวัยใส เด็กยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต "

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

    อาจารย์ดุษณี บุญพิทักษ์สกุลและอาจารย์ศิริภัทรา จุฑามณี นำนักศึกษาในรายวิชา TNUR3348 ปฎิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช จัดโครงการ ” วัยเรียนวัยใส เด็กยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ” ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ในวันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สนใจเข้าร่วมจำนวน 80 คน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน