คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการค่ายมุ่งสู่เป้าหมายชีวิต ปีการศึกษา 2564

>>> นักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ Bachelor of Nursing Science Program เข้าร่วมโครงการค่ายมุ่งสู่เป้าหมายชีวิต ปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team โดยได้รับฟังเรื่อง หลักการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะพื้นฐานในการบริหารชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น จากวิทยากร ได้แก่ อาจารย์รัตนา  ด้วยดี  อาจารย์ชาคริสต์  ยิบพิกุล และอาจารย์ ดร.ชลทิพย์  ทิพย์แก้ว และได้พบกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน