คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ "คริสเตียนตากแดดร่วมใจ สุขภาพจิตสดใส สืบสานวัฒนธรรมไทย ห่างไกลโรคโควิด19"

      อาจารย์ดุษณี บุญพิทักษ์สกุล นำนักศึกษาในรายวิชา TNUR3348 ปฎิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช จัดโครงการ ” คริสเตียนตากแดดร่วมใจ สุขภาพจิตสดใส สืบสานวัฒนธรรมไทย ห่างไกลโรคโควิด19″ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ในวันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563 มีประชาชนสนใจเข้าร่วมจำนวน 70 คน