คณะพยาบาลศาสตร์

College of Nursing มหาวิทยาลัยคริสเตียน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ. ดร.ศากุล ช่างไม้

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ. พันเอกหญิง ดร.นงพิมล นิมิตรอานันท์

ผศ. ดร.ศศิธร รุจนเวช

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ.สุปราณี แตงวงษ์