คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับ “นายคณิน เอี่ยมพงศ์สิริกุล”

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ขอแสดงความยินดีกับ
“นายคณิน เอี่ยมพงศ์สิริกุล”
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ดำรงตำแหน่งนายกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชยในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562

นายคณิน เอี่ยมพงศ์สิริกุล