อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน
ต้อนรับรักษาการผู้อำนวยการสายงานพยาบาล
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

The President of Christian University of Thailand
welcomed Acting Director of Nursing,
Bangpakok 9 International Hospital

      เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน พร้อมด้วยคณบดีและรองคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณวิภาวีช์ ฐิตารีย์ภัทรกุล รักษาการ ผู้อำนวยการสายงานพยาบาลและคณะ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่และสวัสดีปีใหม่  ณ ห้องรับรองวีไอพี สำนักงานอธิการบดี

     Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, the President of Christian University of Thailand together with the Dean and Vice Dean of College of Nursing welcomed Miss Vipawee Thitareepattarakul, Acting Director of Nursing, Bangpakok 9 International Hospital on the occasion of being appointed to the new position and New Year greetings on December 21st, 2521 at VIP Guest Room, the Office of the President.

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”