คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เชิงให้ความรู้

     โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เชิงให้ความรู้กับบุคลากรทางพลศึกษา กีฬาและนันทนาการเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา โดยเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ให้ความรู้ในหัวข้อ กิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับเพศและวัย และทักษะกลไกการเคลื่อนไหวพื้นฐาน โดยมีอาจารย์รุ่งฟ้า เทียมกลาง และอาจารย์วุฒิสาน แสงแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการจำนวนทั้งสิ้น 102 คน