มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Christian University of Thailand Administrators

President

ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ

Assistant Professor Dr. Suluck  Pattarathammas

อาจารย์อุริส แจ้งเจริญ

Mr. Urit  Jangjalurn

Vice President for Assets Management

อาจารย์ ดร. พรทิพย์ กวินสุพร

Dr. Porntip  Kawinsuporn

Senior Assistant President for Academic Affairs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช

Assistant Professor Dr. Sasitorn  Roojanavech

Dean, College of Nursing

อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร

Dr. Dhissanuvach  Chaikhot

Dean, College of Health Sciences

อาจารย์ ดร.อภินันต์ อันทวีสิน

Dr. Apinun  Untaweesin

Dean, Multidisciplinary College

ดร.วันดี

Reverend Dr. Wandee  Wajanathawornchai

Dean, College of Christian Theology

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

REV.Jirayoot Wajanathawornchai

Chaplain

ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

Professor Dr. Petchnoy  Singchangchai

Assistant President for Research

อาจารย์สุภัสสรา วิภากูล

Mrs. Supatsara  Vipakul

Assistant President for General Administration

อาจารย์ โสภิณ ทวีพงศากร

Mrs. Sopin  Thaweephongsakorn

Assistant President for Student Development

อาจารย์ ดร. ลัดดาวรรณ เสียงอ่อน

Dr. Laddawan  Seang-on

Assistant President for Academic Affairs

 144 Moo 7, Donyaihom,Muang District, Nakhonpathom, Thailand 73000