คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทั้งคณะอาจารย์สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมพิธีลงนามบันทึกการทำ MOU ของสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน