คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นักศึกษากายภาพบำบัดได้รับรางวัล จากสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

      ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรัญญา จูพัฒนกูล บัณทิตสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 จากสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย