ทำเนียบคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ลำดับที่ ๑

อ. ดร.พรพรรณ วรสีหะ รัตนอมร

พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๓๑

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ลำดับที่ ๒

อ. ดร.เสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์

พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ลำดับที่ ๓

ผศ. ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง

พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ลำดับที่ ๔

อ. ดร.เสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์

พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ลำดับที่ ๕

รศ.ภัคสุภพิชญ์ ศรีกสิพันธุ์

พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ลำดับที่ ๖

รศ.เพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์

พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๒

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ลำดับที่ ๗

รศ. ดร.ลักษณา อินทร์กลับ

พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ลำดับที่ ๘

อ. ดร.พรทิพย์ กวินสุพร

พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ลำดับที่ ๙

อ. ดร.เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร

พ.ศ. ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ลำดับที่ ๑๐

ผศ. ดร.ศากุล ช่างไม้

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ลำดับที่ ๑๑

ผศ. ดร.ศศิธร รุจนเวช

พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน