คณะพยาบาลศาสตร์

College of Nursing มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ทำเนียบคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ลำดับที่ ๑

อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ รัตนอมร
พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๓๑

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ลำดับที่ ๒

อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์
พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ลำดับที่ ๓

ผศ. ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง
พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ลำดับที่ ๔

อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ลำดับที่ ๕

รศ.ภัคสุภพิชญ์ ศรีกสิพันธุ์
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ลำดับที่ ๖

อาจารย์ รศ.เพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๒

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ลำดับที่ ๗

รศ. ดร.ลักษณา อินทร์กลับ
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ลำดับที่ ๘

อาจารย์ ดร.พรทิพย์ กวินสุพร
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ลำดับที่ ๙

อาจารย์ ดร.เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร
พ.ศ. ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ลำดับที่ ๑๐

ผศ. ดร.ศากุล ช่างไม้
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

ลำดับที่ ๑๑

ผศ. ดร.ศศิธร รุจนเวช
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน