คณะพยาบาลศาสตร์

College of Nursing มหาวิทยาลัยคริสเตียน

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศ. ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

ผศ. ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. ดร.กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร