หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศ. ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์

ผศ. ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ. ดร.นฤมล ปทุมารักษ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. ดร.กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร