คณะพยาบาลศาสตร์

College of Nursing มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Schizophrenia – causes, symptoms, diagnosis, treatment & pathology

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Bipolar disorder (depression & mania) – causes, symptoms, treatment & pathology

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การสร้างสัมพันธภาพ ระหว่าง นักศึกษาพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวช

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โรคอารมณ์ 2 ขั้ว Bipolar

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การบำบัดทางจิตโดยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมบำบัด

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

“โรคจิตเภท” โรคอันตรายที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตคน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โรคซึมเศร้า

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การดูแลและสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กลุ่มสุขภาพจิตศึกษา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

จิตเภท เสียงสั่งในหัว หลอน กลัว ระแวง หลบไม่ได้ คิดว่าจริง สารสื่อสมองทำงานผิดปกติ รักษาได้