คณะพยาบาลศาสตร์

College of Nursing มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ตรวจครรภ์ห้อง ANC

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

สื่อการสอนเรื่อง “การทำคลอด” ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

สอนสุขศึกษา การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์

m4

โรงเรียนพ่อแม่

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ทำอย่างไรจึงจะให้นมแม่ได้สำเร็จ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อัตราตายของผู้หญิงจากการตั้งครรภ์: อะไรที่เรารู้ และอะไรที่เราไม่รู้ : ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คุณภาพการตั้งครรภ์ของหญิงไทยวัยเจริญพันธุ์ช่วง พ.ศ.2541-2558 : พิมลพรรณ อิศรภักดี

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คู่มือการให้การปรึกษา ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ฟังเสียงหัวใจทารก    

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การฝังยาคุม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ตรวจร่างกายทารกแรกเกิด

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ดูแลตัวเองระหว่างตั้งครรภ์