คณะพยาบาลศาสตร์

College of Nursing มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รับสมัครงาน

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 10 ตำแหน่ง

คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร
1) สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3) มีประสบการณ์การสอนจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ผู้สนใจสมัครสามารถติดต่อได้ที่

สำนักบริหารบุคลากร มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144 หมู่ที่ 7 ถนนพระประโทน – บ้านแพ้ว ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
ระหว่างวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
โทรศัพท์สอบถาม 034-388-555 ต่อ 1161, 1162
หรือส่งทาง E-mail : personnel@christian.ac.th

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
3 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
4 หลักฐานการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
5 หลักฐานการเกณฑ์ทหารหรือหลักฐานการได้ผ่อนผัน หรือยกเว้น (เอกสารต้นฉบับพร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด
6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด