คณะพยาบาลศาสตร์

College of Nursing มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์

ปรัชญา

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงกำไร มีเป้าประสงค์เพื่อแสดงความรัก ความเชื่อ และความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้า ซี่งทรงสอนให้มนุษย์รักและบริการซี่งกันและกัน เพื่อสันติสุขของมวลมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงยึดมั่นใน “รักและบริการ” ที่เป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักคำสอนของคริสต์ศาสนา

      โดยเชื่อในการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย (Purposeful Learning) ที่เน้นการใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Generative Learning) ที่เน้นการใช้ ความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การเรียนรู้เพื่อส่วนรวม (Mindful Learning) ที่เน้นการปลูกจิต สาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการเรียนรู้เพื่อการนำไปปฏิบัติ (Result-Based Learning) ด้วยคุณภาพและมาตรฐานสากล มีการผลิตผลงานวิชาการ มีการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมาย และสังคม รวมทั้งการมีส่วนร่วมใน การฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน

      พัฒนาและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริมและสร้างสรรค์ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการพีนฟู อนุรักษ์ และพัฒนาการใช้ประโยชน์และการอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล เหมาะสม และ เป็นธรรม เพื่อให้เกิดความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงบรรษัทภิบาล และการเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ที่ส่งเสริมสุขภาพ

วิสัยทัศน์

     

“คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพเป็นที่ ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีจริยธรรมและคุณธรรม อาจารย์และนักศึกษาร่วมสร้างกิจกรรม และระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้ปวยเรื้อรัง ผ่านกระบวนการดำเนินพันธกิจอุดมศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรม”

พันธกิจ/วัตถุประสงค์

    1. จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยยึดมั่นใน “รักและบริการ”ที่เป็นเลิศ มีวิธีการ เรียนรู้ทั้ง 4 แบบที่กำหนดไวิในปรัชญาของคณะฯ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานสากล ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บรรษัทกิบาล และการเป็นมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ

    2. จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีสมรรถนะทางวิชาการ มีสมรรถนะทาง วิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปิญญาไทย มีสมรรถนะการประกอบอาชีพอิสระ/การประกอบการอิสระ มีสมรรถนะ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีสมรรถนะการบริหารจัดการด้วยบรรษัทกิบาล

    3. ผลิตบัณฑิตพยาบาลทุกหลักสูตรให้มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล

    4. ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักคำสอนของศรีสตศาสนา มีความ รับผิดขอบ มีวินัย มีจิตอาสา มีสุฃภาวะแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ ดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้มี ศักยภาพในการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศให้ สามารถแข่งขันได้ในประซาคมโลก

    5. เป็นแหล่งศึกษาวิจัยอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลด้วยการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ มีการสร้าง เผยแพร่ และรับรองคุณภาพของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการ รวมทั้งมีการนำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่วิชาชีพชุมชน และสังคม

    6. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมายและสังคม ที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการ สอน และหรือการทำวิจัย และหรือการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน วิชาชีพ หน่วยงาน ชุมชนเป้าหมาย และสังคม

     7. เรียนรู้ร่วมกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยครีสเตียน เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและ เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริมและสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาห้องถิ่นให้เป็นรากฐานของการพัฒนาองค์ ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยคำนึงถึงการเสือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล เหมาะสม และเป็นธรรม มีส่วนร่วมในการแก้ไขปีญหาสุขภาพจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติใน ชุมชน เพื่อการธำรงสุขภาพของประซาซน

หอนาฬิกา