คณะพยาบาลศาสตร์

College of Nursing มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ประวัติความเป็นมา

     ในพ.ศ.2525 เป็นยุคที่เกิดภาวะขาดแคลนพยาบาลสูงมาก เนื่องจากมีการเปิดโรงพยาบาล เพื่อให้บริการสุขภาพแก่ ประชาชนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนประสบปัญหาการแข่งขันสูงในการสรรหาพยาบาลวิชาชีพมาปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาล ด้วยเหตุผลดังกล่าว นพ.ประสงค์ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนในขณะนั้นจึงเสนอโครงการจัดตั้ง “คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยคริสเตียน”

      มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งมี ดร.วิบูลย์ ภัทรธรรมมาศ เป็นประธานมูลนิธิ ฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้นายแพทย์ประสงค์ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนในขณะนั้น เป็นผู้รับมอบอำนาจจากมูลนิธิฯ ให้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยคริสเตียน ต่อทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้จัดตั้ง “วิทยาลัยคริสเตียน” ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2526 ต่อมารัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย ได้รับรองวิทยฐานะและได้มอบใบอนุญาต ให้จัดตั้งและใบอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรแรกและได้รับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 30 คน เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2527 โดยโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ ชั้น 6 และชั้น 7 อาคารหมอบรัดเลย์ ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน

      ต่อมาใน พ.ศ.2536 มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้รับอนุมัติจากมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ให้จัดซื้อที่ดิน 176 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา ที่ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารบริหาร กลุ่มอาคารเรียนรวม อาคารวิทยบริการ และอาคารหอพัก จึงได้ย้ายมาเปิดดำเนินการ ณ สถานที่ตั้งถาวร เลขที่ 144 หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในปีการศึกษา 2539

อาคารบริหาร