บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (คณะพยาบาลศาสตร์)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

น.ส.ประภัสร์ศิริ สังกระหวัด

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

น.ส.ฐิติมา มาสุข

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

น.ส.มณีวรรณ เพิ่มอิ่ม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Miss Maria Elisa G. Dijamco

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นายณัทพงศ์ สุขอนันต์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นางพัชรี อินทร์อำนวย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

น.ส.กุลวรินทร์ เอี่ยมทองคำ