คณะพยาบาลศาสตร์

College of Nursing มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (คณะพยาบาลศาสตร์)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

น.ส.ประภัสร์ศิริ สังกระหวัด

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

น.ส.ฐิติมา มาสุข

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

น.ส.มณีวรรณ เพิ่มอิ่ม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Miss Maria Elisa G. Dijamco

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นายณัทพงศ์ สุขอนันต์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นางพัชรี อินทร์อำนวย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

น.ส.กุลวรินทร์ เอี่ยมทองคำ