คณะพยาบาลศาสตร์

College of Nursing มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ สุภาพร เชยชิด

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ปาล์มวีนัส กิ่งทอง

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ประภาพรรณ ขาวขำ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Mrs. Joy Hope Lambayon