คณะพยาบาลศาสตร์

College of Nursing มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. ดร.อรพิชา เกตุพันธ์

อ. พ.อ.อ.หญิง ดร.สุวิมล จอดพิมาย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Dr.Racal Sarah Jane Lubaton

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ปทุมวดี พัฒนเรืองกุล