กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. ดร.อรพิชา เกตุพันธ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. พ.อ.อ.หญิง ดร.สุวิมล จอดพิมาย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Dr.Racal Sarah Jane Lubaton

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ดุษณี บุญพิทักษ์สกุล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ปทุมวดี พัฒนเรืองกุล