กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ อัจฉรา ศรีสุภรกรกุล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. ดร.นงนภัส วงษ์จันทร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. ดร.รุจิรา สืบสุข

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ รุ่งอรุณ พุ่มเจริญ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ พัชรินทร์ วิริยะศิริกุล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ มัณฑนา เทวาโภคิณกุล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Mrs. Louela C. Aceder

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ กัญญารัตน์ ตันประเสริฐ