คณะพยาบาลศาสตร์

College of Nursing มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ อัจฉรา ศรีสุภรกรกุล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. ดร.นงนภัส วงษ์จันทร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. ดร.รุจิรา สืบสุข

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ รุ่งอรุณ พุ่มเจริญ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ กัญญารัตน์ ตันประเสริฐ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ มัณฑนา เทวาโภคิณกุล