คณะพยาบาลศาสตร์

College of Nursing มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ รุ่งอรุณ พุ่มเจริญ

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์
โทรศัพท์: 034388555 ต่อ 2201
Email: rungaroonp@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ อัจฉรา ศรีสุภรกรกุล

โทรศัพท์: 034388555-2201
Email: acharas@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ดร.นงนภัส วงษ์จันทร

โทรศัพท์: 034388555-2201
Email: nongnaphatw@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ดร.พรทิพย์ กวินสุพร

โทรศัพท์: 034388555-2201
Email: porntipk@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ มัณฑนา เทวาโภคิณกุล

โทรศัพท์: 034388555-2201
Email: muntanat@christian.ac.th