คณะพยาบาลศาสตร์

College of Nursing มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล
โทรศัพท์: 034388555 ต่อ 2206
Email: theranunw@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ สุภาณี แก้วธำรงค์

โทรศัพท์: 034388555-2211
Email: supaneek@christian.ac.th

อาจารย์ โสภิณ ทวีพงศากร

โทรศัพท์: 034388555-2112
Email: sopint@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ.ดร.ปุณยนุช พิมใจใส

โทรศัพท์: 034388555-2211
Email: punyanutp@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ดร.ลัดดาวรรณ เสียงอ่อน

โทรศัพท์: 034388555-3000
Email: laddawans@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ทินกร จังหาร

โทรศัพท์: 034388555-2211
Email: thinnakornj@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ น้ำฝน ปฏิการมณฑล

โทรศัพท์: 034388555-2211
Email: namfonp@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ วิไลวรรณ ตรีถิ่น

โทรศัพท์: 034388555-2206
Email: wilaiwan.t@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ รัฏภัทร์ บุญมาทอง

โทรศัพท์: 034388555-2206
Email: ratphatb@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ กฤษนารี แย้มเพ็ง

โทรศัพท์: 034388555-2206
Email: kritsanariy@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ อรุณรัตน์ รอดเชื้อ

โทรศัพท์: 034388555-2211
Email: aroonratr@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ จันทร์ญา พัววิริยะพันธุ์

โทรศัพท์: 034388555-2211
Email: janyap@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ.ดร.นวพร วุฒิธรรม

โทรศัพท์: 034388555-2208
Email: nawapornw@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ กรเกล้า รัตนชาญกร

โทรศัพท์: 034388555-2206
Email: kornklaor@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ พัชราพร ตาใจ

โทรศัพท์: 034388555-2211
Email: patcharapornt@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ธารารัตน์ ส่งสิทธิกุล

โทรศัพท์: 034388555-2206
Email: tararats@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Mrs.Joy Hope Caponong Lambayong

โทรศัพท์: 034388555-2206
Email: joyhope@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ นุจรี ฮะค่อม

โทรศัพท์: 034388555-2206
Email: nujareeh@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ วีรนุช ไตรรัตโนภาส

โทรศัพท์: 034388555-2211
Email: veeranucht@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ปาฬินทร์รฎา ธนาพัทธ์ธิวากุล

โทรศัพท์: 034388555-2206
Email: palinradat@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ.ดร.นฤมล ปทุมารักษ์

โทรศัพท์: 034388555-1408
Email: narumonp@christian.ac.th

อาจารย์ นฤมล ศิริมี

โทรศัพท์: 034388555-2206
Email: narumons@christian.ac.th