คณะพยาบาลศาสตร์

College of Nursing มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ กฤษนารี แย้มเพ็ง

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ กรเกล้า รัตนชาญกร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ วีรนุช ไตรรัตโนภาส

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ณัฐพร คุณโน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ปาฬินทร์รฎา ธนาพัทธ์ธิวากุล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ อนงค์รักษ์ พิมภาวะ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ สุภาณี แก้วธำรงค์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ วิไลวรรณ ตรีถิ่น

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ บุญญภักดิ์ เห่งนาเลน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ นุจรี ฮะค่อม