กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ.ดร. ธีรนันท์ วรรณศิริ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. ดร.เสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. ดร.ลัดดาวรรณ เสียงอ่อน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ จันทร์ญา พัววิริยะพันธุ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ กฤษนารี แย้มเพ็ง

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ กรเกล้า รัตนชาญกร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ รัฏภัทร์ บุญมาทอง

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ณัฐพร คุณโน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ กันต์สินี ประสพสุวรรณ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ อนงค์รักษ์ พิมภาวะ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ สุภาณี แก้วธำรงค์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ วิไลวรรณ ตรีถิ่น

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ยุวดี สุวรรณศรี

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ วีรนุช ไตรรัตโนภาส

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ บุญญภักดิ์ เห่งนาเลน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ นุจรี ฮะค่อม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Dr. Gattud Vincent Isilen

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Mrs. Ergas Mona Liza Guinar

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ พัชราภรณ์ โภโค