คณะพยาบาลศาสตร์

College of Nursing มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ พรทิพย์ จอกกระจาย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ.ดร.นวพร วุฒิธรรม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. ดร.อุษา ตันทพงษ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ พิมพ์นิภา ศรีนพคุณ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ฐิติมา หมอทรัพย์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ เมธาวี ดวงจินดา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ วิชุดา กลิ่นหอม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ พัทธนันท์ กมลศิริอนันต์