ประวัติคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เริ่มจัดตั้งเมื่อปี 2551 - จนถึงปัจจุบัน

      มหาวิทยาลัยคริสเตียน ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิต เพื่อพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้จัดตั้ง คณะสหเวชศาสตร์ ขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ ซึ่งประกอบด้วย 3 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์และเทคโนโลยีชีวการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ รวมทั้งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน และกำกับดูแลนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ต่อมา คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยคริสเตียนให้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ” โดยมี มติคณะกรรมการบริหาร สมัยสามัญครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 มติ กก.บห.04/2556 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิสัยทัศน์

     คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชากายภาพบําบัด สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมด้วยมาตรฐานสากล และสามารถแข็งขันได้ในประชาคมโลก

ปรัชญา

ยึดมั่นในรักและบริการที่เป็นเลิศ

      คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เชื่อและศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งทรงสอนให้มนุษย์รักและปรนนิบัติรับใช้ซึ่งกันและกัน เพื่อสันติสุขของมวลมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพที่เป็นสากล ในลักษณะสหสาขาวิชา เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย (Purposeful Learning) การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Generative Learning) การเรียนรู้เพื่อส่วนรวม (Mindful Learning) และการเรียนรู้เพื่อการนำไปปฏิบัติ (Result-Based Learning) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนระดับนานาชาติ การค้นคว้าศึกษาและการทำวิจัย การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ/สหกิจศึกษา การส่งเสริมและการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ให้มีสุขภาวะแบบองค์รวม การเผยแพร่องค์ความรู้และการให้บริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การใช้ประโยชน์และการอยู่ร่วมกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อย่างเกื้อกูล เหมาะสม และเป็นธรรม บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บรรษัทภิบาลและการเป็นหน่วยงานสร้างเสริมสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ยึดมั่นในรักและบริการที่เป็นเลิศ เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีสุขภาวะแบบองค์รวม มีทักษะชีวิต มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีสมรรถนะการบริหารจัดการที่คำนึงถึงนิเวศวิทยา มีสมรรถนะการประกอบวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถนำเทคโนโลยีทางวิชาชีพและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ มีการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง เทิดทูนชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณค่าและเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมโลก

วัตถุประสงค์

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา ดังนี้