คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ชูพันธ์

อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ชูพันธ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัย

อาจารย์ หทัยชนก หมากผิน

อาจารย์หทัยชนก หมากผิน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

46693

อาจารย์ ดร.กิตติพันธุ์ อรุณพลังสันติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และบริการวิชาการแก่สังคม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ.ดร.ประนมกร ชูศรี

หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

อาจารย์ทิพย์สุดา บานแย้ม

หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์นิอร ชุมศรี

หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์นวลตอง อนุตตรังกูร

หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกำลังกาย

อาจารย์อัมพิรา พรหมศรี

เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์รุ่งฟ้า เทียมกลาง

เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ