คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ชูพันธ์

อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ชูพันธ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัย

อาจารย์ หทัยชนก หมากผิน

อาจารย์หทัยชนก หมากผิน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

46693

อาจารย์ ดร.กิตติพันธุ์ อรุณพลังสันติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และบริการวิชาการแก่สังคม / หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ศุภชัย ยิ่งเจริญ

หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์นิอร ชุมศรี

หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

อาจารย์ ณัฎฐาพร แก้วโชติ

อาจารย์ณัฎฐาพร แก้วโชติ

เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์นวลตอง อนุตตรังกูร

เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์รุ่งฟ้า เทียมกลาง

เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ