คณะกรรมการบริหาร

อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร

อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ชูพันธ์

อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ชูพันธ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัย

46693

อาจารย์ ดร.กิตติพันธุ์ อรุณพลังสันติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และบริการวิชาการแก่สังคม /
หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบำบัด

อาจารย์ หทัยชนก หมากผิน

อาจารย์หทัยชนก หมากผิน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ศุภชัย ยิ่งเจริญ

หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์นิอร ชุมศรี

หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร

อาจารย์ ณัฎฐาพร แก้วโชติ

อาจารย์ณัฎฐาพร แก้วโชติ

เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์นวลตอง อนุตตรังกูร

เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์รุ่งฟ้า เทียมกลาง

เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ