คณะพยาบาลศาสตร์

College of Nursing มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์

คณบดี

ผศ.ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

โทรศัพท์: 034-388-555 ต่อ 2210
Email: netchanoks@christian.ac.th

รองคณบดี

ผศ.อัมพร เที่ยงตรงดี
รองคณบดี

ด้านบริหาร วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์: 034-388-555 ต่อ 2203
Email: ampornt@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ.ดร.สุปราณี แตงวงษ์
รองคณบดี

ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
โทรศัพท์: 034-388-555 ต่อ 1406
Email: supraneet@christian.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
ผู้ช่วยคณบดี

ด้านบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์
โทรศัพท์: 034-388-555 ต่อ 2208
Email: jutaratp@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ มัณฑนา เทวาโภคิณกุล

ด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์: 034-388-555 ต่อ 2201
Email: muntanat@christian.ac.th

อาจารย์ อุดมญา พันธนิตย์
ผู้ช่วยคณบดี

ด้านวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์: 034-388-555 ต่อ 2201
Email: udomyap@christian.ac.th

หัวหน้าหลักสูตรระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ อัจฉรา ศรีสุภรกรกุล
หัวหน้าหลักสูตร

หัวหน้าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ภาคภาษาไทย)
(กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์)
โทรศัพท์: 034-388-555 ต่อ 2201
Email: acharas@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ดร.นงนภัส วงษ์จันทร
หัวหน้าหลักสูตร

หัวหน้าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ภาคภาษาอังกฤษ)
(กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลมารดา
ทารก และการผดุงครรภ์)
โทรศัพท์: 034-388-555 ต่อ 2201
Email: nongnaphatw@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ทินกร จังหาร
หัวหน้าหลักสูตร

หัวหน้าหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลพื้นฐาน และการบริหารการพยาบาล)
โทรศัพท์: 034-388-555 ต่อ 2211
Email: thinnakornj@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ประภาพรรณ ขาวขำ
เลขานุการหลักสูตร

เลขานุการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ภาคภาษาไทย)
(กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น)
โทรศัพท์: 034-388-555 ต่อ 2211
Email: acharas@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Dr.Sarah Jane L. Racal
เลขานุการหลักสูตร

เลขานุการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ภาคภาษาอังกฤษ)
(กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
โทรศัพท์: 034-388-555 ต่อ 2208
Email: acharas@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ปาล์มวีนัฐ กิ่งทอง
เลขานุการหลักสูตร

เลขานุการหลักสูตรประกาศนีบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น)
โทรศัพท์: 034-388-555 ต่อ 2211
Email: acharas@christian.ac.th

หัวหน้ากลุ่มวิชา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ
หัวหน้ากลุ่มวิชา

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล
โทรศัพท์: 034388555-2206
Email: theranunw@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ รุ่งอรุณ พุ่มเจริญ
หัวหน้ากลุ่มวิชา

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์
โทรศัพท์: 034388555-2201
Email: rungaroonp@christian.ac.th

อาจารย์ เสาวรี เอี่ยมละออ
หัวหน้ากลุ่มวิชา

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
โทรศัพท์: 034388555-2211
Email: saowareea@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ พิมพ์นิภา ศรีนพคุณ
หัวหน้ากลุ่มวิชา

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา
การพยาบาลชุมชน
โทรศัพท์: 034388555-2208
Email: . pimnipas@christian.ac.th

พ.อ.อ หญิง ดร.สุวิมล จอดพิมาย
หัวหน้ากลุ่มวิชา

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
โทรศัพท์: 034388555-2208
Email: suvimolj@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ พรทิพย์ จอกกระจาย
เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์

โทรศัพท์: 034-388-555 ต่อ 2208
Email: porntipj@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นางสาวฐิติมา มาสุข
หัวหน้าสำนักบริหารทั่วไป

โทรศัพท์: 034-388-555 ต่อ 2204
Email: titimam@christian.ac.th

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ.ดร.สุปราณี แตงวงษ์
หัวหน้าหลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
โทรศัพท์: 034-388-555 ต่อ 1406
Email: supraneet@christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศ.ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
หัวหน้าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
โทรศัพท์: 034-388-555 ต่อ 1408
Email: phechnoys@christian.ac.th

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศ.ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
หัวหน้าหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
โทรศัพท์: 034-388-555 ต่อ 1408
Email: phechnoys@christian.ac.th

ผศ.ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา
เลขานุการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
โทรศัพท์: 034-388-555 ต่อ 2210
Email: netchanoks@christian.ac.th