คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ส่งผู้นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และ 2

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ส่งผู้นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และ 2  จำนวน 48 คน เข้าร่วมการอบรม WVFT Taste of GLS ” พัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นผู้นำ ” ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 – 16.30 น. ซึ่งจัดโดย The Global Leadership Summit และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”