ข่าวสมัครงาน

            23-01-62 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

            23-01-62 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

             • 23-01-62 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว

            01-06-61 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

            01-06-61 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์

            16-03-61 :ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงาน

           01-02-61 : ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

           •  01-07-60 : ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

           •   01-07-60 : ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ดาวน์โหลดใบสมัคร

          1. ใบสมัครภาษาไทย

          2. Application Form (ใบสมัครภาษาอังกฤษ)
Gallery