คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ประเทศไทย
กับ
มหาวิทยาลัย International University of Health and Welfare ประเทศญี่ปุ่น

     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ร่วมกับสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์และนักศึกษาจาก Nagizaka school  มหาวิทยาลัย International University of Health and Welfare ประเทศญี่ปุ่น  โดยได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุและกิจกรรมสนับสนุนผู้สูงอายุในชุมชน ระบบการบริการสุขภาพ ที่คณะฯ ร่วมดำเนินกิจกรรมกับผู้สูงอายุและปัญหาโภชนาการที่พบในชุมชน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน