คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศึกษาดูงานในรายวิชา TPTH3310 กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 1

     บรรยากาศการไปศึกษาดูงานในรายวิชา TPTH3310 กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 1 โดยนักศึกษากายภาพบำบัดปีที่ 3 ซักประวัติ ตรวจร่างกาย วางเป้าหมายและทำการรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาท ภายใต้การดูแลโดยอาจารย์สาวิตรี เฉลิมวงศ์และอาจารย์อัมพิรา พรหมศรี ณ โรงพยาบาลดอนตูม และโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน