คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “Tourism Sustainability with Covid-19”

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ITIN3311 Seminar in Tourism Industry ในหัวข้อ “Tourism Sustainability with Covid-19” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิศากร งามบุตรดี เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายประเทศ เช่น ไต้หวัน จีน ฟิลิปปินส์ แอฟริกาไต้และประเทศไทย ซึ่งผลการประเมินจากการจัดโครงการมีค่าระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.77 หรืออยู่ในระดับดีมาก

Academic Webinar entitled “Tourism Sustainability with Covid-19”

     Department of Tourism and Hospitality Management (B.T.H.M.), Multidisciplinary College, Christian University of Thailand organized the academic webinar entitled “Tourism Sustainability with Covid-19” on October 31, 2020. The event lectured by Dr.Nisakorn Ngambutrdee while the participants of the event were from several countries such as Taiwan, China, Philippines and Thailand. The satisfaction ratio of this event was 4.77 or equal to most satisfaction.

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน