คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา TNUR3364 การพยาบาลชุมชนและการรักษาโรคเบื้องต้น จัดกิจกรรมการการเรียนการสอนในหัวข้อ การสร้างสรรค์นวัตกรรมป้องกันโรคโควิด-19

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา TNUR3364 การพยาบาลชุมชนและการรักษาโรคเบื้องต้น จัดกิจกรรมการการเรียนการสอนในหัวข้อ การสร้างสรรค์นวัตกรรมป้องกันโรคโควิด-19 โดย มีผลงานของนักศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้

(#)รางวัลที่ 1 ” มหาวิทยาลัยคริสเตียนรวมพลังฟื้นฟูปอดหลังรอดจากCOVID -19 ” อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์พิมพ์นิภา  ศรีนพคุณ

(#)รางวัลที่ 2 ” สองมือสะอาด สวมหน้ากากปลอดภัย ห่างไกลเชื้อโควิด ” อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ฐิติมา หมอทรัพย์

(#)รางวัลที่ 3    1. ” ล้างมือให้ปลอดภัย ใส่ใจเรื่องอาหาร ใส่แมสถูกวิถีทาง ยืนห่างไม่ใกล้ชิดกัน ” อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.นวพร  วุฒิธรรม

  1. ” ภาษาถิ่น สี่ท่าบริหารปอด ” อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์เมธาวี ดวงจินดา

(#)และกลุ่มที่ได้เข้าร่วมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้รับเกียรติบัตรดังนี้

กลุ่ม “ฮาวทูทิ้ง! ทิ้งอย่างไรปลอดภัยจากโควิด ” อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์พัทธนันท์  กมลศิริอนันต์

กลุ่ม “6ท่า 3นาที ปอดนี้แข็งแรง ” อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร. อุษา ตันพงษ์

กลุ่ม “นวัตกรรมกล่องเตือนใจ ใส่ใจก่อนทิ้ง ” อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์จุฑารัตน์  ผู้พิทักษ์กุล

และกลุ่ม “นวัตกรรม 5 ท่านอน 6 ท่านั่ง เพิ่มประสิทธิภาพปอด ” อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์วิชุดา  กลิ่นหอม

ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  รุจนเวช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน