โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมคิด ร่วมทำ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

     วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 อาจารย์พิมพ์นิภา ศรีนพคุณ พร้อมทีมคณาจารย์ และนักศึกษารายวิชา TNUR3355 การสร้างเสริมสุขภาพ จัดณ ลานกิจกรรมพลาซ่า อาคารศรีสิรินธร เวลา 08.00 – 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช กล่าวเปิดโครงการฯ นอกจากนี้ยังการแสดงจากนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และการประกวดนวัตกรรมสร้างสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุขุม ปิ่นวิถี อาจารย์ ดร.รุจิรา สืบสุข และอาจารย์มัณฑนา เทวาโภคิณกุล ร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสิน ….

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”