หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งส่วนงาน

คณะสหวิทยาการ

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

จำหน่ายราคาชิ้นละ 30 ฿ สั่งซื้อได้ที่โทร 3135 คุณจิราพร

คณะสหวิทยาการ เพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษางานบริการหอพัก

คณะพยาบาลศาสตร์

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”