โครงการอบรมเรื่อง “นวดไทยในนักกีฬา”

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จัดกิจกรรมโครงการอบรมเรื่อง นวดไทยในนักกีฬา โดยมีหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้นกับการนวดไทย วิทยากร พท.ป.สุธาสินี ธารมนูลาภ, หัวข้อสมุนไพรกับการนวดไทย วิทยากร อาจารย์ธนัชพร คงไชย และหัวข้อผลของการนวดไทยที่เกิดกับร่างกายกับพร้อมสาธิตการนวดไทย วิทยากร อ.พท.ป.นรากร เส็งเล็ก โดยเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 25 คน

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”