คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สงกรานต์ กลมสุข และอาจารย์ชนิษฐา ใจเป็ง

จากสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สงกรานต์ กลมสุข และอาจารย์ชนิษฐา ใจเป็ง จากสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ ที่ผ่านการอบรม Coach the Coaches for MICE Industry และได้รับการรับรองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดประชุม สัมมนาและอีเวนท์ ซึ่งรับรองโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน : สสปน.) (Thailand Convention & Exhibition Bureau : TCEB) ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 5 โมดูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Industry) ได้แก่ การจัดประชุม (Meeting), การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive), การจัดนิทรรศการ (Exhibition), การจัดประชุมองค์กรวิชาชีพ (Convention), และการจัดอีเวนท์ (Event) ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวมุ่งเน้นการเสริมศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพให้อาจารย์ผู้สอนวิชาไมซ์ได้นำไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษาตามมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมการผลิตบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานในสายอาชีพไมซ์ในอนาคต

     Congratulations to Mr.Songkran Klomsook and Miss Chanistha Jaipeng from Department of Tourism and Hospitality Management, Multidisciplinary College who have successfully completed the training program on “Coach the Coaches for MICE Industry” and being an expert personnel in MICE Industry Profession certified by Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB). There are 5 modules for training including Meeting, Incentive, Exhibition, Convention and Event in order to enhance academic and professional potential for MICE instructors to teach students in accordance with the international standards and to produce new generation of MICE career workers in the future.