สวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน สวัสดีปีใหม่ ผู้ปกครองรวี บัวเย็น ผู้อำนวยการสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพมหหานคร

Happy New Year to Director of Student Christian Center

    Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand paid a visit to express happy new year wishes to Elder Rawee Buayen, Director of Student Christian Center on December 29, 2021 at the Church of Christ in Thailand Building, Bangkok.

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”