คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
จัดโครงการก้าวแรกสู่วิชาชีพพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดโครงการก้าวแรกสู่วิชาชีพพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุม 2-201 อาคารศรีสิรินธร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มอบหมวกให้แก่นักศึกษาพยายาลศาสตร์  จำนวน 44 คน กล่าวให้โอวาท โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน และอธิษฐานขอพระพร โดย ศาสนาจารย์จิรายุทธ  วจนะถาวรชัย หัวหน้าสำนักศาสนกิจ

     College of Nursing, Christian University of Thailand organized First Step to Nursing Profession Project, Academic Year 2563 on Friday 5th November, 2021 at Meeting Room 2-201, Srisirinthon Building. Assistant Professor Dr. Sasithon Rujanawet, Dean of College of Nursing granted caps to 44 Nursing students. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand gave a sermon and Reverend Jirayut Wajanathavornchai, Head of Office of Religious Affairs prayed for blessings.

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน