คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การประกวด Startup Thailand League 2020

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นางสาวศศิประภา แสงทับทิม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ เข้าร่วมการประกวดในการนำเสนอแผนธุรกิจพร้อมผลงานต้นแบบในหัวข้อ “รถเข็นทุกระดับระทับใจ” ในงาน Startup Thailand League 2020 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน