การแข่งขัน International Speech Contest

Theme : [ What Christmas means to me ]

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขัน International Speech Contest > Theme : [ What Christmas means to me ] จัดโดยชมรม Global student ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดย

  • ผู้ที่ชนะการประกวด ได้แก่ Miss Dorji Wangmo
  • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง : นางสาวบุษกร ขันไร่
  • รองชนะเลิศอันดับสอง : นางสาวภานุชนาถ พุทธพล

     นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับคำแนะนำในการเตรียมตัวสำหรับการพูด Speech Contest ต่อสาธารณชนและการแชร์ประสบการณ์จากคณะกรรมการผู้ร่วมตัดสิน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”