คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมทักษะประสบการณ์ทำงาน
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมทักษะประสบการณ์ทำงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams เป็นกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมประสบการณ์ทำงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายให้กับนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา และการฟื้นฟูร่างกายจากการบาดเจ็บทางการกีฬา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน