คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศึกษาดูงานผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง (Spinal Cord Injury : SCI)

     วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมานักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาดูงานผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง (Spinal Cord Injury : SCI) ในรายวิชา TPTH3313 กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 2 ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน