ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

3.  คุณสมบัติผู้ของผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษา
         3.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
         3.2 ผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์ให้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนทั้ง International Program และหลักสูตรภาษาไทย


4. หลักสูตรที่ให้ทุนการศึกษา 
     4.1 International Program         
          4.1.1 Bachelor of Arts Program in Tourism and Service Innovation
     4.2 หลักสูตรภาษาไทย
          4.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
                    1) สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
                    2) สาขาวิชากายภาพบำบัด
                    3) สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและการโภชนาการ
                    4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
          4.2.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
                    1) สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
          4.2.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
          4.2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
                    1) สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์