อบรมคณะกรรมการโรทาแรคท์ ประจำปี 2565-2566

     วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 นายโรจนันทพงศ์ ศศิธีรพรรณ ประธานชมรมโรทาแรคท์ พร้อมกับคณะกรรมการชมรม เข้าร่วมการอบรมคณะกรรมการโรทาแรคท์ ประจำปี 2565-2566 ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”