คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ขอแสดงความยินดีกับ คุณยุรนันท์ นามศรีฐาน

ได้รับรางวัล The DAISY Award For Extraordinary Nurses จากโรงพยาบาลศิครินทร์ ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
>>> ปัจจุบันคุณยุรนันท์ปฏิบัติงานแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลศิครินทร์

คุณยุรนันท์ นามศรี
มหาวิทยาลัยคริสเตียน